کم حرفی
سلام بر آن کسی که فرشتگان آسمان بر او گریستند